تبلیغات
مادر بی حرم
مهدی

در سینه بود مهر و ولای حیدر
با بغض عمر پرورشم داد پدر
شادان به چنین عید کنم زهرا را
با سیصدو ده مرتبه لعنت به عمر

مهدوی باشید و سبز