تبلیغات
مادر بی حرم
عمر

بی بغض عمر حب علی نیست قبول
این است مرام همه اولاد بتول
بغض عمر وحب علی راه نجات
لعنت به عمر به آل حیدر صلوات